Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0193 0124
Reposted fromcaraseen caraseen viadzony dzony
7905 f48d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialugola lugola
4084 4d2f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadzony dzony
8781 d466 500
nadal.
Reposted fromrol rol viafreska freska
- Trzeba siebie lubić? - Trzeba siebie kochać. Wszystkie nasze nieszczęścia biorą się z braku miłości. Na tym zbudowana jest cała psychologia.
— Małgorzata Foremniak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadiebitchdie diebitchdie
9497 4866 500
Reposted fromrol rol viamagolek22 magolek22
4662 00bc 500
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
1031 309a 500
Reposted fromSanthe Santhe viastraggler straggler
Reposted fromoctober84 october84 viadzony dzony
6818 6743 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
0769 b885 500
4390 8f91 500
Reposted fromGIFer GIFer viadiebitchdie diebitchdie
0606 4645
Reposted fromrol rol viadiebitchdie diebitchdie
0273 9aba
Reposted froma-antimatter a-antimatter viadiebitchdie diebitchdie
- Gdyby mogła Pani cofnąć czas i udzielić sobie jednej rady, to co by Pani powiedziała? - Przestań tyle myśleć o tym, ile ważysz, Meryl. To kompletna strata czasu.
— Meryl Streep
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
9905 c51c 500
Reposted fromcorvax corvax viadiebitchdie diebitchdie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl