Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9216 e918 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Reposted fromgruetze gruetze viamalajnaina malajnaina
Byłem buntownikiem łagodnym, najłagodniejszym z możliwych, ale krańcowym. Poszedłem do końca. Czy za daleko? Chciałem unieść wszystkie nieszczęścia świata ludzi. I zwariowałem. Ale czy od tego? Nie wiem.
— Stachura, Pogodzić się ze światem
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viamalajnaina malajnaina
4416 f2c4 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal vialubiew0 lubiew0
6293 2d66 500
"Chinatown" Daniel Liang, Digital, 2018
Reposted fromvolldost volldost
2434 4b4c 500
Reposted fromministerium ministerium viasucznik sucznik
4803 eb0a 500
Reposted fromu-dit u-dit viazembata zembata
0959 98e1
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
6895 f10b 500
Reposted fromidiod idiod viairmelin irmelin
4312 1b74 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
1431 6426
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viairmelin irmelin
2902 12c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
5328 9f18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
2687 3669 500
Reposted fromreckon reckon viazembata zembata
5560 447c 500

leoisassecret:

Remember this

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viazembata zembata
6730 342c 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viazembata zembata
4839 74d5 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viazembata zembata
2182 f4f0 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viazembata zembata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl