Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5400 8788 500
Reposted fromneon neon viastonerr stonerr
1501 edd5
Reposted fromrol rol viadzony dzony
8387 1bb2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadzony dzony

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viavolldost volldost
7829 5052
Reposted fromLittleJack LittleJack viastonerr stonerr
2543 f746 500
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr
0898 73ed
Reposted frombloody-sunday bloody-sunday viastonerr stonerr
8158 99db
Reposted fromclitoris clitoris viamikan mikan

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaechoes echoes

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaRozaa Rozaa
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRozaa Rozaa
9861 9419
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRozaa Rozaa
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
6592 45cb 500
Reposted fromtwice twice viawiedzmik wiedzmik
6571 fb2d 500
brak pewnosci niszczy powoli
Reposted frommysoul mysoul viawiedzmik wiedzmik
8965 606f 500
Reposted fromdejno dejno viastonerr stonerr
8600 d963 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl