Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0496 c72b 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
8907 9a2b 500
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viaosiu osiu
9354 0de7 500
Reposted frompiehus piehus viapredictableannie predictableannie
1481 4bf0
Reposted fromkrzysk krzysk viapredictableannie predictableannie
0046 238e
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
1676 0c28
Reposted fromkrzysk krzysk viapredictableannie predictableannie
6243 a2c3
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
3086 272b 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viapuszka puszka
5176 1a2c 500
Reposted fromlubiew0 lubiew0
2900 d0c7 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viafreska freska
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viawolalabym wolalabym
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viaRozaa Rozaa
8044 bb2f 500
Reposted fromfoods foods viaboobiescake boobiescake
7307 cd04
Reposted fromzciach zciach viasmoke11 smoke11
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl